Декларація етичних засад Всеукраїнської Мережі регіональних партнерів Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA

Цей документ розроблений робочою групою ГО «Докудейз» та представниками організацій-регіональних партнерів Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA та був ухвалений у 2013 році учасниками семінару «Організація та проведення Мандрівного фестивалю документальних фільмів про права людини Docudays UA-2013», що відбувся 27– 29 вересня в місті Києві. Тоді ж учасники повідомили про створення Всеукраїнської Мережі регіональних партнерів Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA (далі – Мережа партнерів Docudays UA).

 

Ми, учасники зборів регіональних координаторів, які є представниками організацій-регіональних партнерів Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA, що відбулися 27–28 березня 2021 року в місті Києві,

вносимо доповнення до документу й затверджуємо у новій редакції.

 

Ми проголошуємо цю Декларацію етичних засад Мережі регіональних партнерів Docudays UA та заявляємо про свій намір керуватися нею в повсякденній діяльності.

 

Ми погоджуємося з тим, що членами Мережі регіональних партнерів Docudays UA можуть бути громадські об’єднання, благодійні організації, заклади освіти та культури, творчі спілки та професійні творчі працівники, що співпрацюють з ГО «Докудейз» на підставі укладених письмових угод.

 

Важливою умовою укладення угод про співпрацю є визнання Декларації етичних засад Мережі регіональних партнерів Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA її учасниками.

Ми поділяємо та заявляємо про визнання місії, мети та бачення Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA.

 

Наша місія – ми створюємо можливості для кожної людини в Україні дивитися талановите та актуальне документальне кіно з усього світу про права людини. Формуємо активну громадянську позицію та повагу до людської гідності. Підтримуємо розвиток української кіноіндустрії.

Наша мета  – підвищення рівня дотримання й захисту прав людини та основоположних свобод в Україні, утвердження в суспільстві розуміння людської гідності як найвищої цінності, підвищення рівня громадянської активності в Україні, сприяння розвитку документального кіно.

 

Наше бачення  творимо суспільство вільних людей.

 

Ми заявляємо також про власне прагнення до партнерства з Організаторами Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA: Українською Гельсінською Cпілкою з прав людини, Громадською організацією «Докудейз», Благодійною організацією «Фонд милосердя та здоров’я», Центром сучасних інформаційних технологій та візуальних мистецтв у відповідності до проголошених у цій Декларації етичних засад.

 

Для здійснення означеної мети, місії та бачення Мережа регіональних партнерів Docudays UA проводить Мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA, розробляє та здійснює інформаційні, освітні та виховні програми; підтримує громадські правозахисні ініціативи; співпрацює з українськими та міжнародними громадськими об’єднаннями, благодійними організаціями, Мережею кіноклубів медіапросвіти з прав людини Docudays UA, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, закладами освіти та культури, творчими спілками тощо, поширює досвід партнерських фестивалів документального кіно інших країн.

 

ПРЕАМБУЛА

 

Ми, регіональні партнери Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA: визнаючи цінності людської гідності, свободи, універсальності прав людини, гуманного суспільства, демократичної правової держави, культурної спадщини, високого мистецтва, а також поваги до природи, як першооснови людського життя; підтверджуючи власну відданість ідеалам та принципам, проголошеним у Загальній декларації прав людини; намагаючись зробити свою діяльність більш зрозумілою суспільству, більш свідомою, відповідальною та ефективною  ПРОГОЛОШУЄМО цю Декларацію етичних засад Всеукраїнської Мережі регіональних партнерів Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA та заявляємо про свій намір керуватися нею в повсякденній діяльності. Ми добровільно погоджуємося з тим, що основними етичними принципами Всеукраїнської Мережі регіональних партнерів Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA вважаються:

  • відповідність власних дій проголошеній меті, місії та баченню, цінностям та етичним засадам,
  • незалежність та неупередженість,
  • відповідальність,
  • активна правозахисна та громадянська позиції,
  • недискримінація,
  • ненасильство,
  • відкритість та прозорість,
  • толерантність,
  • солідарність та доброзичливе співробітництво,
  • ефективне та ощадливе використання ресурсів.

 

1. ПРИНЦИП ВІДПОВІДНОСТІ ВЛАСНИХ ДІЙ ПРОГОЛОШЕНІЙ МЕТІ, МІСІЇ ТА БАЧЕННЮ, ЦІННОСТЯМ ТА ЕТИЧНИМ ЗАСАДАМ

 

1.1 Мережа партнерів Docudays UA діє у відповідності до мети, місії та баченню фестивалю Docudays UA, а також у відповідності до спільно визначених світоглядних цінностей та етичних засад, проголошених у цій Декларації.

 

2. ПРИНЦИП НЕЗАЛЕЖНОСТІ ТА НЕУПЕРЕДЖЕНОСТІ

 

2.1. Взаємодіючи з державними, комерційними структурами, ЗМІ, освітніми закладами, іншими громадськими об’єднаннями та благодійними організаціями (місцевими, національними та іноземними), Мережа партнерів Docudays UA та її члени уникають будь-якої залежності від них - у першу чергу, коли це становить загрозу правам людини, основоположним свободам, задекларованій місії, меті та баченню, цінностям та етичним засадам діяльності Мережі партнерів Docudays UA.

 

2.2. Мережа партнерів Docudays UA незалежна від стереотипів суспільної думки, зокрема, коли вони суперечать задекларованим нею цінностям.

 

2.3. Мережа партнерів Docudays UA не є прихильником та не може підтримувати в будь-якій формі жодну політичну партію, політичний блок, політичного або державного лідера, релігійний орган або організацію. Політичні та релігійні уподобання є особистою справою членів Мережі партнерів Docudays UA.

 

3. ПРИНЦИП ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

3.1. Мережа партнерів Docudays UA та її члени усвідомлюють важливість відповідального ставлення до своїх обов’язків, прагнуть до виконання взятих на себе взаємних зобов’язань, дотримуються письмових та усних угод, зокрема, укладених з ГО «Докудейз».

 

3.2. Мережа партнерів Docudays UA та її члени діють у межах своєї компетентності, постійно прагнуть самовдосконалення та досягнення якнайвищих стандартів професіоналізму.

 

4. ПРИНЦИП АКТИВНОЇ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ТА ПРАВОЗАХИСНОЇ ПОЗИЦІЇ

 

4.1. У своїй діяльності Мережа партнерів Docudays UA та її члени намагаються відстоювати активну громадянську та правозахисну позицію.

 

5. ПРИНЦИП РІВНОСТІ І НЕДИСКРИМІНАЦІЇ

 

5.1. Мережа партнерів Docudays UA та її члени поважають права людини та основні свободи незалежно від раси, кольору шкіри, статі, сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності, громадянства, етнічного або соціального походження, майнового або іншого стану, посади, роду і характеру занять, місця проживання, мови, релігії, політичних та інших переконань.

 

6. ПРИНЦИП НЕНАСИЛЬСТВА

 

6.1. Мережа партнерів Docudays UA та її члени не пропагують та не застосовують у своїй діяльності насильницькі дії.

 

7. ПРИНЦИП ВІДКРИТОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ

 

7.1. Інформація про місію, мету та бачення, цінності, цілі, принципи, результати діяльності Мережі партнерів Docudays UA та її членів відкрита для суспільства.

 

7.2. Мережа партнерів Docudays UA відкрита для співпраці та вступу представників інших громадських та благодійних організацій, творчих спілок та окремих осіб, що поділяють її мету та цінності, а також готові дотримуватися даних етичних засад.

 

8. ПРИНЦИП ТОЛЕРАНТНОСТІ

 

8.1. Мережа партнерів Docudays UA та її члени поважають відмінності в мисленні партнерів.

 

8.2. Мережа партнерів Docudays UA та її члени уникають компрометації партнерів, інших організацій та колег, що працюють у них.

 

8.3. Члени Мережі партнерів Docudays UA у публікаціях, радіо-, телеінтерв’ю та інших публічних виступах завжди надають повну інформацію про всіх представників фестивалю в цьому регіоні та спільні досягнення.

 

9. ПРИНЦИП СОЛІДАРНОСТІ ТА ДОБРОЗИЧЛИВОГО ПАРТНЕРСТВА

 

9.1. Члени Мережі партнерів Docudays UA діють в дусі солідарності та доброзичливого партнерства. Кожен член Мережі партнерів Docudays UA працює на зміцнення своєї позитивної репутації, репутації колег та фестивалю в цілому – заради досягнення мети, місії та бачення фестивалю Docudays UA.

 

9.2. Члени Мережі партнерів Docudays UA прагнуть співпрацювати на засадах довіри, поваги і взаємодопомоги.

 

9.3. При виникненні конфліктів поміж членами Мережі партнерів Docudays UA вони керуються проголошеними в цій Декларації етичними засадами та прагнуть до розв‘язання конфліктів шляхом діалогу й досягнення компромісу в самій Мережі, аби не завдавати шкоди її репутації.

 

10. ПРИНЦИП ЕФЕКТИВНОГО ТА ОЩАДЛИВОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ

 

10.1. Мережа партнерів Docudays UA та її члени намагаються використовувати фінансові, матеріальні, людські, природні ресурси максимально ефективно та ощадливо, спрямовуючи їх переважно на реалізацію місії та мети.

 

Питання про дотримання етичних засад Мережі партнерів Docudays UA розглядаються її робочими зустрічами, які регулярно проводяться за участю керівного складу ГО «Докудейз» та відповідних департаментів.

20 Мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA
Жовтень — Грудень 2023